WANG, Zhaokui

time:2017-07-17Hits:385设置
   

Prof. Zhao-Kui Wang

Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM),

Soochow University, 199 Ren-Ai Road, Suzhou Industrial Park,

Suzhou, Jiangsu Province, P. R. China, 215123   

Phone: +86-512-65880927, Email: zkwang@suda.edu.cn

 

Research Interests

Perovskite solar cells and light-emitting diodes


Education

Ph. D. (2008-2011) Department of Engineering, University of Toyama, Japan

M.Sc. (2002-2005) Department of Physics, Shantou University, China

B.Sc. (1998-2002) Department of Physics, Henan Normal University, China

 

Professional Experience

Visiting Scholar (2018/04 - 2019/04), Prof. Yang Yang’s Lab (UCLA),

Prof. (2017/07 - Present), FUNSOM, Soochow University, Soochow University

Associate Prof. (2012/04 - 2017/06), FUNSOM, Soochow University, Soochow University

Postdoctoral Scholar (JSPS) (2012 - 2013), University of Toyama, Japan

 

Research Interests

(1) Organic/Inorganic based optoelectronic devices (Perovskite solar cells and Perovskite LEDs)

(2) Device physics of organic/inorganic semiconductors

 

Selected Publication (*Corresponding Authors)

[1]  Rui Wang, Jingjing Xue*, Kai-Li Wang, Zhao-Kui Wang*, Yanqi Luo, David Fenning, Guangwei Xu, Selbi Nuryyeva, Tianyi Huang, Yepin Zhao, Jiahui Zhu, Minhuan Wang, Shaun Tan, Ilhan Yavuz*, Kendall N. Houk* and Yang Yang*

''Constructive molecular configurations for surface-defect passivation of perovskite photovoltaics''

Science 366, 1509 (2019)

[2] Rui Wang , Lei Meng, Jingjing Xue, Jin-Wook Lee, Zipeng Zhao, Pengyu Sun, Le Cai, Tianyi Huang, Zhengxu Wang, Zhao-Kui Wang*, Yu Duan, Jonathan Lee Yang , Shaun Tan, Yonghai Yuan, Yu Huang and Yang Yang*

''Caffeine Improves the Performance and Thermal Stability of Perovskite Solar Cells''

      Joule 3, 1464 (2019) (Front Cover)

[3]   Cong-Cong Zhang, Shuai Yuan, Yan-Hui Lou, Meng Li, Hiroyuki Okada, and Zhao-Kui Wang*

''Perovskite Films with Reduced Interfacial Strains via Molecular-Level Flexible Interlayer for Photovoltaics'',

Adv. Mater. 32, 2001479 (2020)

[4]   Meng Li, Wei-Wei Zuo, Antonio Gaetano Ricciardulli, Ying-Guo Yang, Yan-Hua Liu*, Kai-Li Wang, Gui-Xiang Li, Michael Saliba*, Diego Di Girolamo, Antonio Abate*, and Zhao-Kui Wang*

''Embedded nickel-mesh transparent electrodes for highly efficient and mechanically stable flexible perovskite photovoltaics: toward a portable mobile energy source'',

Adv. Mater. 32, 2003422 (2020)

[5]  Shuai Yuan, Zhao-Kui Wang*, Lei-Xin Xiao, Chun-Feng Zhang, Sheng-Yi Yang, Bing-Bing Chen, Hui-Ting Ge, Qi-Sheng Tian, Yan Jin, Liang-Sheng Liao*

''Optimization on Low-Dimensional Components of Quasi-2D Perovskite Films for Deep Blue Light-Emitting Diodes''

Adv. Mater. 31, 1904319 (2019)

[6]   Meng Li, Ying-Guo Yang, Zhao-Kui Wang,* Tin Kang, Qiong Wang, Silver Hamill Turren Cruz, Xing-Yu Gao, Chain-Shu Hsu, Liang-Sheng Liao,* and Antonio Abate*

''Perovskite Grains Embraced in A Soft Fullerene Network Make Highly Efficient Flexible Solar Cells with Superior Mechanical Stability'',

Adv. Mater. 31, 1901519 (2019)

[7]  Cong-Cong Zhang, Zhao-Kui Wang*, Shuai Yuan, Rui Wang, Meng Li, Musibau Francis Jimoh, Liang-Sheng Liao*, and Yang Yang*

Polarized Ferroelectric Polymer for High-Performance Perovskite Solar Cells

       Adv. Mater. 31, 1902222 (2019)

[8]   Meng Li, Zhao-Kui Wang*, Cong-Cong Zhang, Lu-Lu Jiang, Ke-Hao Hu, Qing-Qing Ye, and Liang-Sheng Liao*

''Pb-Sn-Cu Ternary Organometallic Halide Perovskite Solar Cells''

Adv. Mater. 30, 1800258 (2018)

[9]    Zhao-Kui Wang, Meng Li, Yingguo Yang, Yun Hu, Heng Ma, Xingyu Gao*, Liang-Sheng Liao*

''High Efficiency Pb-In Binary Metal Perovskite Solar Cells''

Adv. Mater. 28, 6695 (2016) (Inside Cover)

[10] Xiao-Bo Shi, Yun Hu, Bo Wang, Lei Zhang, Zhao-Kui Wang*, and L. S. Liao*

''Conductive Organic-Inorganic Hybrid Distributed Bragg Re?ectors''

Adv. Mater. 27, 6696 (2015)

[11] Jingjing Xue, Rui Wang, Kai-li Wang, Zhao-Kui Wang*, Ilhan Yavuz, Yang Wang, Yingguo Yang, Xingyu Gao, Tianyi Huang, Selbi Nuryyeva, Jin-Wook Lee, Yu Duan, Liang-Sheng Liao*, Richard Kaner, Yang Yang*

“Crystalline Liquid-like Behavior: Surface-Induced Secondary Grain Growth of Photovoltaic Perovskite Thin Film”

J. Am. Chem. Soc., 141, 13948 (2019)

[12] Zhenxing Li,* Rui Wang, Xiaofei Xing, Jingjing Xue, Chengcheng Yu, Tianyi Huang, Junmei Chu, Kai-Li Wang, Chong Dong, Zhiting Wei, Zhao-Kui Wang,* and Yang Yang*

“Core-Shell ZnO@SnO2 Nanoparticles for Efficient Inorganic Perovskite Solar Cells”,

J. Am. Chem. Soc., 141, 17610 (2019)

[13] Meng Li, Femi Igbari, Zhao-Kui Wang*, and Liang-Sheng Liao*,

“Indoor Thin-Film Photovoltaics: Progress and Challenges”,

Adv. Energy Mater. 10, 2000641 (2020)

[14] Meng Li, Wei-Wei Zuo, Qiong Wang, Kai-Li Wang, Ming-Peng Zhuo, Hans K?bler, Christian E. Halbig, Siegfried Eigler*, Ying-Guo Yang, Xing-Yu Gao, Zhao-Kui Wang*, Yongfang Li, and Antonio Abate*

''Ultrathin nanosheets of oxo-functionalized grapheme inhibit the ion migration in perovskite solar cells '',

Adv. Energy Mater. 10, 1902653 (2020)

[15] Wen-Fan Yang, Femi Igbari, Yan-Hui Lou*, Zhao-Kui Wang,* and Liang-Sheng Liao,

'' Tin Halide Perovskites: Progress and Challenge'',

Adv. Energy Mater. 9, 1902584 (2019)

[16] Femi Igbari, Zhao-Kui Wang*, and Liang-Sheng Liao,

       ''Progress of Lead-Free Halide Double Perovskites'',

       Adv. Energy Mater.9, 1803150 (2019)

[17] Meng Li, Chao Zhao, Zhao-Kui Wang,* Cong-Cong Zhang, Harrison K. H. Lee,  Adam Pockett, Jérémy Barbé, Wing Chung Tsoi, Ying-Guo Yang, Matthew J. Carnie,  Xing-Yu Gao, Wen-Xing Yang, James R. Durrant, Liang-Sheng Liao,* and Sagar M. Jain*

''Interface Modification by Ionic Liquid: A Promising Candidate for Indoor Light Harvesting and Stability Improvement of Planar Perovskite Solar Cells''

Adv. Energy Mater. 8, 1801509 (2018)

[18] Jin-Miao Wang, Zhao-Kui Wang*, Meng Li, Cong-Cong Zhang, Lu-Lu Jiang, Ke-Hao Hu, Qing-Qing Ye, and Liang-Sheng Liao*

''Doped Copper Phthalocyanine via an Aqueous SolutionProcess for Normal and Inverted Perovskite Solar Cells'',

Adv. Energy Mater. 8, 1701688 (2018)

[19] Meng Li, Zhao-Kui Wang*, Ying-Guo Yang, Yun Hu, Shang-Lei Feng, Jin-Miao Wang, Xing-Yu Gao, and Liang-Sheng Liao*

''Copper Salts Doped Spiro-OMeTAD for High-Performance Perovskite Solar Cells''

Adv. Energy Mater. 6, 1601156 (2016).

[20] Shuai Yuan, Qing-Wei Liu, Qi-Sheng Tian, Yan Jin, Zhao-Kui Wang* and Liang-Sheng Liao*

''Auger Effect Assisted Perovskite Electroluminescence Modulated By Interfacial Minority Carriers''

Adv. Funct. Mater. 30, 1909222 (2020)

[21] Yan Jin, Zhao-Kui Wang*, Shuai Yuan, Qiang Wang, Chaochao Qin, Kai-Li Wang, Chong Dong, Meng Li, Yufang Liu*, and Liang-Sheng Liao*, ''Synergistic Effect of Dual Ligands on Stable Blue Quasi-2D Perovskite Light-emitting Diodes '',

Adv. Funct. Mater. 30, 1908339 (2020)

[22] Xiang-Dong Zhu, Xing-Juan Ma, Ya-Kun Wang, Yun Li, Chun-Hong Gao, Zhao-Kui Wang*, Zuo-Quan Jiang*, and Liang-Sheng Liao,

''Hole-Transporting Materials Incorporating Carbazole into Spiro-Core for Highly Efficient Perovskite Solar Cells'',

      Adv. Funct. Mater. 29, 1807094 (2019)

[23] Lu-Lu Jiang, Zhao-Kui Wang,* Meng Li, Cong-Cong Zhang, Qing-Qing Ye, Ke-Hao Hu, Ding-Ze Lu, Peng-Fei Fang,* and Liang-Sheng Liao*

“Passivated Perovskite Crystallization via g-C3N4 for High-Performance Solar Cells”

Adv. Funct. Mater. 28, 1705875 (2018) (Inside Cover)

[24] Xiu Gong, Meng Li, Xiao-Bo Shi, Heng Ma, Zhao-Kui Wang*, and Liang-Sheng Liao*

''Controllable Perovskite Crystallization by Water Additive for High Performance Solar Cells''

Adv. Funct. Mater. 25, 6671-6678 (2015)

[25] Femi Igbari, Rui Wang, Zhao-Kui Wang*, Xing-Juan Ma, Qiang Wang, Kai-Li Wang, Yue Zhang, Liang-Sheng Liao*, and Yang Yang*

''Composition Stoichiometry of Cs2AgBiBr6 Films for Efficient Lead-Free Perovskite Solar Cells'',

       Nano Lett., 19, 2066 (2019)

[26] Kai-Li Wang, Rui Wang, Zhao-Kui Wang*, Meng Li, Yue Zhang, Heng Ma, Liang-Sheng Liao*, and Yang Yang*

''Tailored Phase Transformation of CsPbI2Br Films by Copper (II) Bromide for High-Performance All-Inorganic Perovskite Solar Cells'',

      Nano Lett. 19, 5176-5184 (2019)

[27] Shuai Yuan, Zhao-Kui Wang,* Ming-Peng Zhuo, Qi-Sheng Tian, Yan Jin, and Liang-Sheng Liao*

“Self-Assembled High Quality CsPbBr3 Quantum Dot Films toward Highly E?cient Light-Emitting Diodes,

       ACS Nano 2018, 12, 9541.

[28] Z. K. Wang, X. Gong, M. Li, Y. Hu, J. M. Wang, H. Ma, and L. S. Liao*

''Induced Perovskite Crystallization by Perylene for High-Performance Solar Cells''

ACS Nano 10, 5479-5489 (2016).

[29] Meng Li, Wei-Wei Zuo, Ying-Guo Yang, Mahmoud Hussein Mohamed Hussein, Qiong Wang, Silver Hamill Turren Cruz, Shang-Lei Feng, Zhao-Kui Wang*, and Antonio Abate*,

''Tin  halide  perovskite  films  made  of  highly  oriented  2D  crystals  enable  more efficient and stable lead-free perovskite solar cells'',

ACS Energy Lett. 5, 1923 (2020)

[30] Q. Q. Ye, Zhao-Kui Wang*, M. Li, C. C. Zhang, K. H. Hu, L. S. Liao

“N-Type Doping of Fullerenes for Planar Perovskite Solar Cells”

ACS Energy Lett. 3, 875 (2018)

[31] Xing-Juan Ma, Xiang-Dong Zhu, Kai-Li Wang, Femi Igbari, Yi Yuan, Yue Zhang, Chun-Hong Gao, Zuo-Quan Jiang,* Zhao-Kui Wang,* Liang-Sheng Liao

Planar starburst hole-transporting materials for highly e?cient perovskite solar cells

Nano Energy, 63, 103865 (2019)

[32] M. Li, Zhao-Kui Wang*, T. Kang, Y. Yang, X. Gao, C. S. Hsu, Y. L. Li*, and L. S. Liao*

''Graphdiyne-modi?ed cross-linkable fullerene as an e?cient electron-transporting layer in organometal halide perovskite solar cells''

Nano Energy, 43, 47 (2018)

[33] Kai-Li Wang, Yan-Hui Lou*, Meng Li, Xiao-Mei Li, Igbari Femi, Ying-Guo Yang, Xing-Yu Gao, Heng Ma, Zhao-Kui Wang*

''Induced Intramolecular Charge Transfer Bridge by Non-fullerene Surface Treatment for High-Performance Perovskite Solar Cells '', Appl. Phys. Lett., 115, 183503 (2019)

[34] Yan Jin, Shuai Yuan, Kai-Li Wang, Meng Li, Qiang Wang, Zhao-Kui Wang*, Liang-Sheng Liao*

Morphology control of CsPbBr3 films by a surface active Lewis base for bright all-inorganic perovskite light-emitting diodes”,

       Appl. Phys. Lett. 114, 163302 (2019)

[35]  Y. Hu, D. Y. Zhou, B. Wang, Zhao-Kui Wang*, and L. S. Liao*

'''Chlorinated indium tin oxide electrode by InCl3 aqueous solution for high-performance organic light-emitting diode ''

Appl. Phys. Lett. 108, 153303 (2016)

[36] L. Zhang, D. Y. Zhou, B. Wang, X. B. Shi, Y. Hu, Zhao-Kui Wang*, and L. S. Liao*

''Enhanced efficiency and stability in organic light-emitting diodes by employing a p-i-n-p structure''

Appl. Phys. Lett. 109, 173302 (2016)

[37] Y. H. Lou, M. Li, Zhao-Kui Wang*

''Seed-mediated superior organometal halide films by GeO2 nano-particles for high performance perovskite solar cells''

Appl. Phys. Lett. 108, 053301 (2016)

[38] X. B. Shi, M. Qian, Zhao-Kui Wang*, and L. S. Liao*

''Nano-honeycomb structured transparent electrode for enhanced light extraction from organic light-emitting diodes''

Appl. Phys. Lett. 106, 223301 (2015)

[39] Y. H. Lou, Zhao-Kui Wang*, D. X. Yuan, H. Okada, and L. S. Liao*

“Interfacial degradation effects of aqueous solution-processed molybdenum trioxides on the stability of organic solar cells evaluated by a differential method”

Appl. Phys. Lett. 105, 1133014 (2014)

[40] F. S. Zu, X. B. Shi, J. Liang, M. F. Xu, C. S. Lee, Zhao-Kui Wang*, and L. S. Liao*

“Efficient optical absorption enhancement in organic solar cells by using a 2-dimensional periodic light trapping structure”

Appl. Phys. Lett. 104, 243904 (2014)

[41] X. B. Shi, M. F. Xu, D. Y. Zhou, Zhao-Kui Wang*, and L. S. Liao*

“Improved cation valence state in molybdenum oxides by ultraviolet-ozonetreatments and its applications in organic light-emitting diodes”

Appl. Phys. Lett. 102, 233304 (2013)

[42] C. H. Gao, X. Z. Zhu, L. Zhang, D. Y. Zhou, Zhao-Kui Wang*, and L. S. Liao* 

“Comparative studies on the inorganic and organic p-type dopants in organic light-emitting diodes with enhanced hole injection”

Appl. Phys. Lett. 102, 153301 (2013)

[43] Y. H. Lou, M. F. Xu, Zhao-Kui Wang*, S. Naka, H. Okada, and L. S. Liao*

“Dual roles of MoO3-doped pentacene thin films as hole-extraction and multicharge-separation functions in pentacene/C60 heterojunction organic solar cells”

Appl. Phys. Lett. 102, 113305 (2013)

[44] M. W. Alam, Zhao-Kui Wang*, S. Naka, H. Okada

“Mobility enhancement of top contact pentacene based organic thin film transistors with bi-layer GeO/Au Electrodes”

Appl. Phys. Lett. 102, 061105 (2013)

[45] Zhao-Kui Wang*, Y. H. Lou, S. Naka, H. Okada

“Enhanced carrier injection in pentacene based thin film transistor by inserting a thin pentacene-MoO3 co-deposition layer”

Appl. Phys. Lett. 100, 043302 (2012)

[46] Zhao-Kui Wang*, Y. H. Lou, S. Naka, H. Okada

“Bias and temperature dependent charge transport in solution-processed small molecular mixed single layer organic light emitting devices”

Appl. Phys. Lett. 98, 063302 (2011)

[47] Y. H. Lou, Zhao-Kui Wang*, S. Naka, H. Okada

“Efficiency enhancement in perylene-doped bulk heterojunction organic solar cells based on P3HT: PCBM blends”

Appl. Phys. Lett. 99, 033305 (2011)

[48] Zhao-Kui Wang*, Y. H. Lou, S. Naka, H. Okada

“Competitive emission process in mixed single layer top-emission organic light emitting device with reduced efficiency roll-off”

Appl. Phys. Lett. 97, 203302 (2010)

 

Contact Information

E-mail: zkwang@suda.edu.cn

Tel: 0512-65880927


Edited by Juan Yang

返回原图
/

XML 地图 | Sitemap 地图